Modlitby


Marie Terezie Schererová

Prosba za vyslyšení na přímluvu bl. Matce Marii Terezii Schererové

Pane, náš Bože, tys nám daroval blahoslavenou Marii Terezii jako vzor života podle evangelia. S důvěrou v její přímluvu ti přednášíme své prosby za……. a voláme:

Pane Ježíši, smiluj se nad námi a vyslyš nás na přímluvu blahoslavené Marie Terezie.

Ty jsi řekl: Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Posilni naši víru ve svá zaslíbení a daruj nám důvěru ve své vedení. Pane Ježíši, smiluj se nad námi…

Tys navracel nemocným zdraví, slepým zrak a ochrnutým životní sílu. Přicházíme k tobě s tím, co nás tíží a prosíme tě: Uzdrav, co je zraněno. Pane Ježíši, smiluj se nad námi…

Ty jsi žil mezi lidmi a přiváděl jsi je na cestu pravdy svým příkladem a svým slovem. Daruj nám vnímavé srdce a učiň nás požehnáním pro druhé. Pane Ježíši, smiluj se nad námi…

Děkujeme ti, že jsi nám svým utrpením a svou smrtí otevřel cestu k věčnému životu a nás hříšné neustále přijímáš do svého milujícího Srdce. Dej, aby dar vykoupení našli skrze nás i ti, kdo jsou od tebe vzdáleni.
Pane Ježíši, smiluj se nad námi…

Pane, náš Bože, volíš si lidi, aby vydávali svědectví o hloubce tvé dobroty a tvého milosrdenství. Blahoslavená Marie Terezie věrně plnila toto poslání. Prosíme tě, aby její důvěra v tebe a její láska k lidem mnohé povzbudila a přivedla k tobě blíž; a nám pomoz, abychom jako ona přispívali k růstu Božího království na zemi.

Amen.

 

Modlitba k bl. Matce Marii Terezii Schererové

Milosrdný Bože, Tys naučil blahoslavenou Marii Terezii pomáhat chudým a těšit zarmoucené;
dej, ať i my s láskou sloužíme svým bratřím a sestrám,
abychom mohli mít účast na bohatství kříže našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.
Amen.

„Být věrnou i v maličkostech, v tom spočívá dokonalost křížové sestry.“
„Jděte prostě cestami Božími a nehledejte nikdy nic mimořádného.“

„Jděte v ochotné poslušnosti za Ježíšem nesoucím kříž.“

 

P. Theodosius (Antonín Kryšpín) Florentini

„Nestarej se o budoucnost, ale jen o přítomný okamžik.

O budoucnost se postará Bůh.

Když jsi udělala, co jsi mohla, buď klidná.

Víc nežádá ani Bůh, víc nežádají ani lidé.“

 

„Modlitba, to znamená setkávání s Bohem,

je pro člověka tak nutná, jako spojení rostliny s půdou,

jako spojení větve se stromem.“

 

 

Bl. sestra Ulrika Nischová

Když se nemůžete modlit, i tehdy řekněte Pánu: „Myslím na tebe a ty na mě“ a můžete si být jista,
že Vaše modlitba má větší hodnotu než prožívání nevím jakých útěch. Jste živena tmavým chlebem, abyste zůstala zdravá a silná a nezkazila si žaludek.“

„Kdybychom znaly hodnotu pokoření a utrpení, bylo by naše srdce tak velkorysé a do široka otevřené, že bychom rády s Boží milostí nesly všechna utrpení světa.“

„Bůh je dobrý. To je úžasná pravda. Ať On posiluje vaši důvěru, abyste vstříc budoucnosti hleděli s nadějí. Dělejte vše k jeho cti.“
„Ráda bych spojila všechna srdce a vrhla je do oceánu lásky, aby se všechna očistila a naplnila láskou.“
„Je to dobré znamení, když nás Bůh navštěvuje křížem, protože nás tím chce přivést blíže k nebi.“


Modlitba k bl. sestře Ulrice Nischové

Otče milosrdenství a Bože veškeré útěchy,
tys povolal blahoslavenou Ulriku, aby následovala tvého ukřižovaného Syna
a v pokoře a lásce, která nezná míry, vykonávala svou denní službu.
Daruj nám na její přímluvu sílu, abychom snášeli protivenství života,
a tak doplňovali Kristovo utrpení.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 

Zdenka Schelingová

„Potešovať Ježiša za ľahostajnosť tohto sveta, za nevďak ľudí, bude mojou každodennou robotou. Všetko chcem robiť iba pre neho. Obetujem mu ešte aj svoj úsmev, lebo vtedy naozaj milujeme, keď obetujeme dočista všetko.“

„Nebojme sa trpieť. Boh nám dá práve toľko odvahy, koľko trpíme, a keď pridá utrpenie, pridá i milosť. So smelou oddanosťou do jeho vôle budem vytrvalo hľadieť až do smrti na to Božie slnko, ktorým je on sám. Nič ma nezastraší, ani vietor, ani husté mraky. Ak by sa tak stalo, bude to iba kratučká chvíľa, aby vzrástla moja dôvera a istota v neho, že za tými čiernymi mrakmi je moje milované Slnko”.


Modlitba za naplnenie Božej vôle v konání (bl. sestra Zdenka)

Ó, večné Slovo, jednorodený Boží Syn, nauč ma pravej veľkodušnosti i dôstojne ti slúžiť na každom mieste bez vypočítavosti a úsilia vyhľadávať pre seba odpočinok. Nechcem túžiť po inej odmene, ako mať vedomie, že som plnila tvoju vôľu.

Ó, Bože, ty si vždy tak blízko mňa, ty chceš prebývať vo mne, v úbohom stvorení. Hľa, oddávam sa ti s celou bytosťou a vždy sa spájam s tebou. Prosím ťa, pusť ma čo najbližšie k sebe, k svojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi žiť v stave bez hriechu, v pokore a skrytosti, nadovšetko v anjelskej starostlivosti o iných. Prosím ťa, rozmnož vo mne milosť trpezlivosti a lásky a radostnej obetavosti pre iných. Nech ťa smiem ustavične milovať, milovať teba, moje jediné a najvyššie dobro!

Milujem ťa, Ježiš môj. A neprestajne ťa budem vzývať:
Boží Duch, oživuj ma!
Môj Stvoriteľ, obnovuj ma, hosť mojej duše, navštív ma!
Mojich hriechov ma zbav, Otec úbohých a chudobných, obohať ma, svojimi duchovnými darmi ma naplň.
Ó, Duchu Svätý, vyslyš ma, môj Posvätiteľ, posväť ma, ohňom plápolajúcej lásky ma rozpáľ. Ó, Božská láska, opoj ma. V hodine mojej smrti ma posilni, svetlom večnej lásky ma oblaž, na veky vekov ma k sebe pripútaj! Amen.


Novosvätencova modlitba bl. sestra Zdenka

Pošleš kruté sparné dni, že odpadnú kvety,
zmizne vôňa, umĺkne spev? Nuž, Pane, staň sa vôľa Tvoja.
Však len tak dozrieva bohaté ovocie. Len jedného ma chráň:
netresci ma tak, aby tá krásna jarná krajina mojej duše
mala ostať navždy krajinou síce pokojnou,
ale bez snahy, bez práce, bez skúšok, bez pokroku,krajinou mŕtvou Tebe aj mojim blížnym.


Modlitba k bl. sestře Zdence Schelingové

Dobrotivý Bože, tys dal blahoslavené Zdence nevšední lásku k ukřižovanému Kristu,
kterou projevovala radostnou službou nemocným a tvým kněžím;
prosíme tě, dopřej i nám, abychom ji následovali upřímnou ochotou
obětavě sloužit bratřím a sestrám v jejich potřebách
a abychom byli nadšenými svědky tvého Syna Ježíše Krista.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Pane, duša moja pred tebou stojí jak krásny jarný deň,
plný kvetu, vône, jasu. Čo urobíš s tou jarou, Pane?

 

sv. František z Assisi

Chvalozpěv stvoření sv. František z Assisi

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr a vzduch i oblaka,
jasná obloha i každé počasí,kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň,
kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blažení ti, kdo je nesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.


Chvály Boha Nejvyššího sv. František z Assisi

Ty jsi svatý Pán, jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky.
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Tys nejvyšší.
Tys všemocný král, Otče svatý, Králi nebe i země.
Tys trojí a jediný, Pán a Bůh, všechno dobro.

Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro,
Pán a Bůh, živý a pravý.
Tys láska a milování.
Ty jsi moudrost.
Tys pokora.
Tys trpělivost a krása.
Tys jistota.
Ty jsi pokoj.
Tys radost a veselí.