Naše charisma


Téměř tři a půl tisíce sester žijících v rozmanitých podmínkách na čtyřech kontinentech světa usiluje i dnes o prožívání tajemství kříže a zmrtvýchvstání Pána a následování Krista v duchu evangelia a františkánské spirituality.
Chceme být společenstvím víry a modlitby, které zve druhé k účasti. Na srdci nám leží hodnoty podporující život a radost.

Podstatným rysem řeholního života je život ve společenství a ve slibech čistoty, chudoby a poslušnosti. Vzájemně se podporujeme ve všem, co život přináší. To je pro jednotlivé sestry požadavkem i podporou. Rozmanité schopnosti a úkoly jsou bohatstvím, které má prospívat druhým. I když jsou naše společenství tak rozdílná, řehole a stanovy dávají společný rámec, v němž se může každá sestra rozvíjet.

 

Jako Milosrdné sestry sv. Kříže věříme, že jsme milovány, povolány a poslány:

* stále hlouběji pronikat do tajemství kříže a zmrtvýchvstání a z něho čerpat důvěru, naději a sílu;

* vidět svět jako Boží stvoření a každého člověka jako Boží obraz, vážit si jejich důstojnosti a obhajovat ji;

* stále více usilovat o sesterskou a františkánskou minoritu;

* v milosrdné lásce být solidární s lidmi, zvláště s lidmi na okraji společnosti, a sloužit jim;

* vnímat Boží výzvu v rozmanitých nesnázích současnosti a odpovídat na ni pohotově a účinně.

 

Věrností charismatu se podílíme na poslání církve. Snažíme se připravovat prostor pro příchod Božího království, ve kterém jsou všichni lidé bratry a sestrami.

„To, že v síle Ducha svatého smíme mít účast na Kristově díle spásy, je naše pověření a naše radost.“ (Stanovy)


Ze zásadních postojů sv. Františka a našich zakladatelů můžeme naše charisma vyjádřit prostřednictvím následujících duchovních hodnot:

Život v Bohu, s Bohem a pro Boha

„Život v Boží přítomnosti je velmi mocný prostředek, abychom poznali, co dělat a čeho zanechat a to v nitru i navenek.“ (Matka M. Terezie)

„Stanete se opravdovými sestrami, když budete Ježíše – Ukřižovaného – vroucně, nade vše a ve všem milovat, když v něm budete vše a všechny chápat, skrze všechno se k němu pozvedat, když se budete z lásky k němu stávat jemu podobnými, především v utrpení, v trpělivosti a v odevzdanosti.“ (P. Theodosius)

„A vždycky mu připravujme místo, aby v nás přebýval a zůstával.“ (sv. František)

„Svět je naším klášterem.“ „Můj Bůh, mé všecko!“ (sv. František)

Bratrství, sesterství, všeobecné sourozenectví

„Pán mi dal bratry.“ „Vy všichni jste bratři.“ (sv. František)

„Odkrýt gram zlata, který je ukryt v každém člověku.“ (Matka M. Terezie)

„Všude, kam až dosahuje slunce, jsou lidé mými bratry.“ (P. Theodosius)

„Buď veleben, můj Pane, za všechny tvory…“(sv. František)

Poslány do potřeb doby

„Kéž Bůh naplní sestry svým duchem, duchem neúnavné lásky, žijící a působící jen pro něho.“ (Konstituce 1860)

„Bratři a sestry byli povoláni, aby ošetřovali zraněné, povzbuzovali chybující a bloudící volali nazpět.“ (Řehole 30)

„Musíme mít odvahu a být silné.“ (Matka M. Terezie)

„Všude se hodit, proniknout do všech poměrů.“ (P. Theodosius)

Chudé mezi chudými
„Ti, kdo jsou opravdu chudí, podle příkladu Pánova… – žijí v tomto světě jako cizinci a přistěhovalci.“ (Řehole 22)

„Dbejte neochvějně o to, aby se zachovávala chudoba.“ (Matka M. Terezie)

„… neočekávejte, že budete konat krásnou práci. Na pěknou práci je dost lidí, k tomu není potřeba Milosrdných sester.“ (Matka M. Terezie)
„Chudí jsou Božími miláčky.“ (Konstituce 1860)

Život s církví a v církvi

„Oprav můj chrám.“ (výzva k sv. Františkovi)

„Boží požehnání může spočívat na naší kongregaci a na jejích členkách jen nejužším spojením s církví.“ (Matka M. Terezie)

„Že máte opravdu velkou důvěru k Panně Marii, Matce Ustavičné pomoci, je skutečně to nejlepší, neboť na přímluvu Matky Boží dosáhneme od Boha vše.“ (Matka M. Terezie)

 

Duch a příklad našich zakladatelů neztratily ani dnes svou sílu. I při změněných potřebách a za úplně jiných podmínek nám mohou ukazovat směr a otvírat cesty k novým úkolům. Někdejší výrok P. Theodosia:

„Co je potřeba doby, je vůle Boží“, zůstává pro naše společenství nadčasovým heslem…